یک آمین با محافظت عالی ازفرسودگی حرارتی و اکسیداسون و پیرشدگی به ویژه برای تایرهای تمام استیل و یا رادیال […]