نمیشد هم کادرو رد کرد یه بارم پوشیدیم کفشو اما باید تریپ مشکی پوش باشی تا خوشگل ست بشه باهات. […]