شته ها از شیره پرورده گیاهان تغذیه می کنند و به عنوان یک آفت به مزارع آسیب می رسانند. کفشدوزک […]